Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na modernizaci

44. výzva-IPRÚ-Zlín-SC 1.2-Výstavba a modernizace zastávek veřejné dopravy s důrazem na multimodální vazby V.

metro-station-398840__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2.

Národní sportovní agentura – VÝZVA 12/2020 Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč

football-1419954__340

Výzva je zaměřena na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice prostřednictvím realizace akcí, jejichž předmětem může být široké spektrum sportovních zařízení.

Národní sportovní agentura – VÝZVA 13/2020 Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč

tartan-track-2678544__340

Výzva je zaměřena na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice prostřednictvím realizace akcí, jejichž předmětem může být široké spektrum sportovních zařízení.

OP PIK – Výzva VI. programu podpory Úspory energie s EPC

light-bulb-4297600_960_720

Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

MAS MOST Vysočiny – IROP – Bezpečná doprava II

road-220058__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

OP ŽP – 149. výzva – PO1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní SC: 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření

high-water-876580__340

Dotace na analýzy odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření a na budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.

6. výzva MAS Lednicko-valtický areál – IROP – Bezpečnost v dopravě

bridge-320545__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší.

OP ŽP – 151. výzva – PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC: 1.1 Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

shutterstock_114116221.jpg

Dotace na výstavbu kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány).

MAS Moravská brána – IROP – Zvýšení bezpečnosti dopravy

bridge-82866__340

Dotace na rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

NPŽP – Výzva č. 3/2020: Projektová příprava – VH projekty

aqua-3771946__340

Účelem dotace dle této výzvy je zajistit financování nákladů na projektovou přípravu, stavební a zadávací řízení na vodohospodářské projekty, pro které bude následně vypsaná výzva v OPŽP 2021–2027.