Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na modernizaci

MAS Hanácký venkov – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava – Cyklodoprava

canal-bridge-1481193__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MF – Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury – podprogram 298D2230

home-3516450__340

Dotace je určena na opravy či modernizace objektů či bytů v majetku obce, které slouží nebo budou sloužit k nájemnímu bydlení občanů, či na pořízení nájemních bytů formou investiční výstavby či formou budoucího výkupu vhodné nemovitosti do majetku obce (případně s následnou rekonstrukcí vykoupené nemovitosti).

MAS Rožnovsko, z.s. – IROP – Cyklodoprava – IROP

leisure-444038__340

Dotace ba rekonstrukci, modernizaci a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

MAS Třeboňsko o.p.s. – IROP – Kulturní dědictví II.

aying-884351__340

Dotace na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO památek zapsaných na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví.

MAS Achát – IROP – Dopravní infrastruktura III

buildings-1838418__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I.,II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

42. výzva-ITI-Pardubice-SC1.2 Přestupní uzly v aglomeraci IV

airport-2373727__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2.

Program 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova

stažený soubor

Účelem dotace je rozvoj obcí a měst do 2000 obyvatel a rozvoj jejich činností v souladu se Strategií rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019-2024, s výhledem do 2030.

Infrastruktura cestovního ruchu v Kraji Vysočina

Cestovniruch_cestovniruch_procyklisty_cyklostezky(1)

Kraj Vysočina vyhlásil výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu na podporu rozvoje zážitkové turistiky na území Kraje Vysočina. Účelem poskytovaných finančních prostředků je podpora strojové úpravy stop lyžařských běžeckých tras a zvýšení vybavenosti různých druhů turistických tras a stezek.

Karlovarský kraj – Dotace na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení

football-1419954__340

Dotační program byl zřízen za účelem podpory udržování sportovních zařízení a udržování a obnovy technických prostředků, strojů a zařízení sloužících k činnosti amatérských sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot působících na území Karlovarského kraje.

Podpora vybudování a modernizace sportovišť v Plzeňském kraji

tartan-track-2678544__340

Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní a tělovýchovnou činnost na území Plzeňského kraje. Prioritou programu je podpora sportovní infrastruktury a dostupného vybavení pro pohyb a sport v Plzeňském kraji.