Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na modernizaci

46. výzva-ZS ITI-Pardubice-SC 1.2 Cyklodoprava IX

cyclists-885609_960_720

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

MAS Střední Povltaví – IROP – Bezpečná a šetrná doprava 4

leisure-444038__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

Město Brno – ITI – 68. výzva – Výstavba a modernizace samostatných parkovacích systémů – IROP

tra

Dotace na výstavbu a modernizaci samostatných parkovacích systémů.

59. výzva-IPRÚ-Karlovy Vary- A1.1 Telematika pro veřejnou dopravu III.

airport-2373727__340

Dotace na zavedení nebo modernizaci dopravní telematiky (inteligentních dopravních systémů) pro veřejnou dopravu.

Národní sportovní agentura – Výzvu 5/2021 Movité investice

hockey-2274221__340

Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného movitého majetku a dlouhodobého nehmotného majetku sportovním svazem určeného pro zajištění sportovní přípravy a/nebo sportovních soutěží, zejména v oblasti státní sportovní reprezentace a talentované mládeže.

45. výzva – Města Pardubice ZS ITI – Přestupní uzly v aglomeraci V

bus-2460482_960_720

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2.

90. výzva -ITI-Pardubice – Hradecko-pardubické aglomerace – Nemotorová doprava, Cyklodoprava IX

leisure-444038__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.

MAS Ploština – IROP – Bezpečnost dopravy

buildings-1838418__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

89. výzva-ITI-Pardubice – Přestupní uzly v aglomeraci V

bus-stop-384617__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2.

57. výzva-IPRÚ-Karlovy Vary-SC 2.4-Infrastruktura ZŠ V.

teacher-3765909__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).