Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na výstavbu

Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje

shutterstock_33707239.jpg

Dotace na podporu rozvoje požárních jednotek mohou získat obce v Libereckém kraji, které zřizují jednotky požární ochrany.

Infrastruktura cestovního ruchu v Kraji Vysočina

Cestovniruch_cestovniruch_procyklisty_cyklostezky(1)

Kraj Vysočina vyhlásil výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu na podporu rozvoje zážitkové turistiky na území Kraje Vysočina. Účelem poskytovaných finančních prostředků je podpora strojové úpravy stop lyžařských běžeckých tras a zvýšení vybavenosti různých druhů turistických tras a stezek.

MAS Hanácké Království – IROP – Bezpečně v MAS Hanácké Království VI.

cycle-route-397723__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Program obnovy místních částí obcí v Královéhradeckém kraji

shutterstock_127969568.jpg

Královehradecký kraj vydal výzvu, k předkládání žádostí o dotaci, jejímž cílem je zachování, obnova a údržba venkovské zástavby, zkvalitnění občanské vybavenosti a  obnova prostor pro akumulaci povrchových vod. 

46. výzva – ZS ITI Brněnské metropolitní oblasti – Infrastruktura sociálních služeb IV

hand-in-hand-1686811__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MPSV – Výzva č. 12 – 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022 – Zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb, vedoucí zejména k naplnění materiálně technických standardů sociálních služeb

hand-in-hand-1686811__340

Ministerstvo práce a sociálních věci v návaznosti na Strategii obnovy části Jihomoravského kraje postižené v červnu 2021 tornádem schválenou Vládou České republiky, vyhlašuje mimořádnou výzvu pro zařízení sociálních služeb poskytujících sociální služby v regionech zasažených přírodní katastrofou ze dne 24.6.2021 (tornádem), podpora je cílena na území pro které byl Jihomoravským krajem vyhlášen stav nebezpečí. Jde o správní území obcí s rozšířenou působností Hodonín a Břeclav.

MAS Rakovnicko – IROP – Sociální služby

wheelchair-749985__340

Dotace na rozvoj sociálních služeb, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Český Západ, z.s. – IROP – Infrastruktura pro sociální služby a Rozvoj komunitních center – III.

business-3560932__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

SFŽP – Výzva č. 1/2021 – Nová zelená úsporám v rámci Národního plánu obnovy – Rodinné domy

shutterstock_91065659.jpg

Dotace na snížení energetické náročnosti, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu ve stávajících a nově budovaných rodinných domech.

MAS Světovina – IROP – Sociální bydlení

home-589068__340

Dotace na pořízení, výstavbu či rekonstrukci bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich přizpůsobení pro potřeby sociálního bydlení, včetně pořízení základního vybavení.