Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro veřejný sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

v tomto čísle Vám přinášíme přehled o připravovaných dotačních příležitostech z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na výstavbu a rekonstrukce sportovišť. Jedná se o zrevidovaný program sportovišť pro profesionální sportovce a dále také nový program zabývající se především sportovišti v areálech škol. Dále Vám přinášíme aktuální výzvy z OP VVV a OP ŽP.
Na všechny dotační příležitosti se můžete podívat v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

V prvním článku věnujeme prostor novým a pozměněným dotačním příležitostem z prostředků MŠMT. Hlavní aktivitou je podpora rekonstrukce nebo výstavby hřišť, tělocvičen a sportovních hal. Programy jsou rozděleny podle využití sportovních ploch pro profesionální sportovce a neprofesionální sportovce. V článku jsou popsány předběžné i aktuální informace.
 
Více se dozvíte v článku.

Výzva umožňuje získat finanční podporu na tvorbu nových vzdělávacích programů, které budou propojovat formální a neformální vzdělávání. Dále budou prostřednictvím setkávání podporováni pedagogové a pracovníci v neformálním vzdělávání při tvorbě vzdělávacích programů a při spolupráci formálního a neformálního vzdělávání.
OP VVV Budování kapacit pro rozvoj škol II.

PŘEDMĚT DOTACE: Aktivity jsou kategorizovány do 7 druhů. Například řízení projektů, vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků, podpora učitelů cizího jazyka – proškolení učitelů pro výuku cizího jazyka.

ŽADATEL: Veřejnoprávní i podnikatelské subjekty vykonávající činnost škol a školských zařízení, územní samosprávné celky.

VÝŠE PODPORY: Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 3 mil. Kč. Maximální výše se odvíjí od zvolených povinně volitelných aktivit.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 29.9.2017, 10.00 hod.

Cílem výzvy je posílení znehodnocených ekosystémů v sídlech a zvýšit tak jejich ekosystémovou stabilitu. Alokace výzvy činí 300 mil. Kč.
OP ŽP Výzva č. 60 – Specifický cíl: 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

PŘEDMĚT DOTACE: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Mezi tyto aktivity je zahrnuto například zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně.

ŽADATEL: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

VÝŠE PODPORY: Až 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Minimální výše dotace je 250 tis. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 15. 9. 2017 do 20:00 hodin.

Cílem výzvy je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny.
OP ŽP Výzva č. 59 – Specifický cíl: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny

PŘEDMĚT DOTACE: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur, zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury.

ŽADATEL: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

VÝŠE PODPORY: Až 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 tis. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 15. září 2017 do 20:00 hodin.

Výzva umožňuje získat dotaci na projekty zaměřené na ochranu chráněných území národního významu.
OP ŽP – 57. výzva, PO 4, SC 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

PŘEDMĚT DOTACE: Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury).

ŽADATEL: Obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů, AOPK ČR a správ NP a Správy jeskyní ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

VÝŠE PODPORY: Až 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 tis. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 15. září 2017 do 20:00 hodin.

Cílem výzvy je zamezení úbytku biodiverzity a degradace ekosystémových služeb.
OP ŽP Výzva č. 58 – Specifický cíl: 4.2 – Posílit biodiverzitu

PŘEDMĚT DOTACE: Péče o vzácné druhy a jejich biotopy (vč. obnovy a tvorby), péče o cenná stanoviště (vč. obnovy a tvorby), prevence šíření a omezování výskytu invazivních druhů, předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku.

ŽADATEL: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

VÝŠE PODPORY: Až 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 tis. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 15. září 2017 do 20:00 hodin.

Dotace na omezení rizik nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu.
OP ŽP Výzva č. 62 Specifický cíl: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

PŘEDMĚT DOTACE: Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů. Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků. Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně. Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“.

ŽADATEL: Oprávněným žadatelem mohou být kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, fyzické osoby – podnikající.

VÝŠE PODPORY: Až 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 200 tis. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 50 mil. EUR.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 31. srpna 2017 do 20:00 hodin.

Dotační Manager
Lucie Tomčíková Harmonogram IROP na rok 2018 nám přinesl nepříjemné překvapení v podobě pouze dvou plánovaných výzev. V tuto chvíli tedy doporučujeme žadatelům z okolí velkých měst (Praha, Brno, Olomouc, Ostrava či Plzeň) se zaměřit na tzv. ITI výzvy, v rámci kterých je možné financovat široké spektrum dotací (školství, podnikání, doprava apod.). Samotný harmonogram IROP na rok 2018 pravděpodobně projde do budoucna změnami, takže ostatním žadatelům doporučujeme sledovat naše stránky, kde budeme o všech změnách informovat. V případě zájmu o probíhající ITI výzvy nás rovněž neváhejte kontaktovat.

Mgr. Lucie Tomčíková,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS Advisory, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2017 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.
 
Nepřeji si dostávat Dotační noviny