Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

aktuální Dotační noviny představují dotační programy z oblasti životního prostředí a podpory komunitní sociální práce.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
Podpora realizace opatření k regulaci šíření invazních druhů, adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy.

PŘEDMĚT DOTACE:
Zajištění povinností orgánů ochrany přírody ve zvláště chráněných územích (vč. OP) a lokalitách soustavy Natura 2000; Péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů; Adaptace vodních ekosystémů na změnu klimatu; Adaptace nelesních ekosystémů na změnu klimatu; Adaptace lesních ekosystémů na změnu klimatu; Odborné studie a další podkladové materiály.

ŽADATEL:
Fyzické osoby, právnické osoby, obecně prospěšné organizace, územní samosprávné celky (vyjma krajů), spolky, svazky obcí, příspěvkové organizace (vyjma správ národních parků a Správy jeskyní ČR), organizační složky státu (vyjma Agentury ochrany přírody a krajiny ČR), státní organizace a státní podniky.

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 30. 9. 2019.

Podpora nakládání s odpady prostřednictvím jejich materiálového a energetického využití.

PŘEDMĚT DOTACE:
Výstavba a modernizace (s navýšením kapacity) sběrných dvorů, třídicích a dotřiďovacích linek, zařízení technologií pro odvodnění čistírenských kalů, zařízení na tepelnou úpravu odpadních kalů z čistíren odpadních vod, zařízení na úpravu odpadů, systémů pro separaci a oddělený sběr komunálního odpadu; Výstavba/modernizace bioplynových stanic, výstavba a modernizace zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných k materiálovému využití (vyjma BPS a ZEVO na SKO), výroba paliv z ostatních odpadů; Nakládání s nebezpečnými odpady (vyjma odpadů zdravotnických) v zařízeních, u nichž bude vystupující odpad alespoň z 50 % využit materiálově nebo energeticky. Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení lze podpořit v rámci výzvy OP ŽP 134.

ŽADATEL:
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy , podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

VÝŠE PODPORY:
Až 85 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 3. 2. 2020.

Dotace na podporu komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení na území MAS Vyškovsko.

PŘEDMĚT DOTACE:
Komunitní sociální práce; Komunitní centra.

ŽADATEL:
Obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované obcemi; organizace zřizované kraji; příspěvkové organizace; nestátní neziskové organizace; obchodní korporace; OSVČ; poradenské a vzdělávací instituce; poskytovatelé sociálních služeb; profesní a podnikatelská sdružení; sociální partneři; školy a školská zařízení.

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31. 10. 2019.

Dotace v programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce se poskytuje na projekty, jejichž účelem je předcházet sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho důsledky.

PŘEDMĚT DOTACE:
Projekty: a) využívající principy komunitní práce v romských komunitách/lokalitách; b) jejichž aktivity doplňují terénní práci, sociální programy a sociální služby.

ŽADATEL:
Spolek podle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., žadatelem nemůže být pobočný spolek hlavního spolku; Ústav; Účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb; Obecně prospěšná společnost; Nadace nebo nadační fond.

VÝŠE PODPORY:
Až 70 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 20. 9. 2019.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager.

Jen za minulý týden odhalil 34 nových výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Web Web
Email Email
Copyright © 2019 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny