Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

v úvodu Dotačních novin bychom vám chtěli představit unikátní projekt našeho klienta a doufáme, že vás zaujme stejně jako nás. Následně z více než 459 otevřených výzev z dotací pro veřejný sektor a neziskové organizace představujeme prodlouženou výzvu na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně a vodních prvků v obci. Dotační noviny jsou dále zaměřeny na vybudování nebo obnovu různých zařízení podporující efektivní hospodaření se srážkovou vodou a protipovodňová opatření, jako např. vsakovací a retenční nádrže nebo přestavbu konstrukcí střech. Závěrem je představena dotace na pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých kovů.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci Dotační Manager.

Děkujeme vám za celoroční přízeň a za celý tým redakce Dotačních novin vám přejeme veselé Vánoce a milionový nový rok!

Ve světě zcela běžný, v České republice však unikátní projekt – to je postpenitenciární duchovní péče (PDP). Jeho myšlenka se u nás postupně rozvíjí a hledá si své příznivce. Do budoucna se projektu pokusíme pomoci získat dotaci, ale už dnes bychom vám chtěli myšlenku PDP představit. Jako nezisková organizace však funguje primárně z finančních darů veřejnosti a firem. Podpoříte s námi postpenitenciární duchovní péči v její práci?

Více informací

Navštivte webové stránky péče

Podpořte postpenitenciární duchovní péči na účtu: 5930122349/0800

Operační program životního prostředí prodloužil příjem žádostí o dotaci na zakládání nebo obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně včetně vodních prvků a ploch.

PŘEDMĚT DOTACE:
Zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů), obnova a zakládání vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod.).

ŽADATEL:
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a podnikatelské subjekty včetně fyzických osob podnikajících.

VÝŠE PODPORY:
Až 60 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 3. 1. 2022.

Cílem dotační podpory Národního programu životního prostředí je podpora efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření. Finance jsou poskytnuty v rámci Národního plánu obnovy.

PŘEDMĚT DOTACE:
Povrchová a podzemní vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení nebo s regulací odtoku do povrchových vod a kanalizace, dešťové zahrady, akumulační povrchové a podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití, budování a výměna nepropustných zpevněných povrchů, přestavby konstrukcí střech s okamžitým odtokem srážkové vody aj.

ŽADATEL:
Obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, státní podniky a organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce a organizace, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace a další subjekty veřejného sektoru.

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 12. 1. 2022 do 31. 8. 2022.

Národní program životního prostředí vyhlašuje výzvu s cílem snižování emisí těžkých kovů, které mají imisní limity stanovené zákonem o ochraně ovzduší, jako např. olovo, arsen, kadmium, nikl, rtuť aj. /strong>

PŘEDMĚT DOTACE:
Pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých kovů – olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti (např. tkaninové filtry), pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucích ke snížení emisí pachových látek (např. biofiltr, biopračka, mokrá vypírka, ozonizér, plazmové čištění, případně další technologická řešení).

ŽADATEL:
Obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, státní podniky, veřejné výzkumné organizace, obchodní společnosti, družstva, fyzické osoby podnikající.

VÝŠE PODPORY:
Až 60 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 15. 1. 2022 do 15. 1. 2023.

DĚKUJEME VÁM ZA CELOROČNÍ PŘÍZEŇ A ZA CELÝ TÝM DOTAČNÍ.INFO VÁM PŘEJEME VESELÉ VÁNOCE A MILIONOVÝ NOVÝ ROK!


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.
Facebook Facebook
LinkedIn LinkedIn
Web Web
Email Email
Copyright © 2021 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny