Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na životní prostředí

1. výzva MAS Český les – OPŽP – Likvidace invazivních druhů rostlin

fallopia-japonica-855349__340

Dotace na eradikaci  popř. regulaci invazních druhů křídlatky a bolševníku velkolepého (sečení, výřez, aplikace biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.), včetně mapování a monitoringu (kontroly úspěšnosti na ošetřených plochách) a přípravy metodik a koncepčních dokumentů pro omezování invazních druhů.

3. Výzva MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko – OPŽP – C1 Likvidace invazivních druhů rostlin

fallopia-japonica-855349__340

Dotace na eradikaci, popř. regulaci invazních druhů křídlatky a bolševníku velkolepého (sečení, výřez, aplikace biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.), včetně mapování a monitoringu (kontroly úspěšnosti na ošetřených plochách) a přípravy metodik a koncepčních dokumentů pro omezování invazních druhů.

Městská část Praha 20 – Investice na přání II.

pr

Dotace bude směřovat ke konkrétním investičním opatřením, která budou sloužit obyvatelům MČ Praha 20 a přispějí ke zkvalitnění jejich života. Projekt se musí dotýkat pouze pozemků a majetku, jenž je v kompetenci MČ Praha 20.

Podpora akcí zaměřených na oblast životního prostředí a zemědělství a podpora činnosti zájmových spolků a organizací, předmětem jejichž činnosti je oblast životního prostředí a zemědělství v Olomouckém kraji

shutterstock_156897440.jpg

Účelem je podpora propagačních, vzdělávacích a osvětových akcí zaměřených na tématiku životního prostředí a zemědělství pořádaných pro zlepšení informovanosti o stavu životního prostředí a zemědělství a rovněž také podpora aktivit, které vedou k ochraně a obnově biologické rozmanitosti krajiny a ke zlepšení kvality životního prostředí na území Olomouckého kraje.

Výzva MAS Aktivios pro operaci 19.2.1. v PRV – Obnova a zachování krajinného rázu

10

Podpora zahrnuje realizaci plánů společných zařízení, což je opatření zajišťující zpřístupnění především zemědělských a lesních pozemků, opatření k ochraně životního prostředí a zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické stability krajiny, protierozní, protipovodňová opatření pro ochranu půdního fondu a vodohospodářská opatření.

Ochrana biodiverzity

shutterstock_153412091.jpg


Dotace na realizované projekty budou poskytnuty ČSOP.

OP ŽP Výzva č. 110 – Specifický cíl: 4.2 – Posílit biodiverzitu

shutterstock_154541222.jpg

Cílem je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb.

SF ŽP – Výzva č. 1/2017 IFN

Recycle Symbol

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o podporu poskytovanou v rámci Inovativních finančních nástrojů. Podpora je poskytována formou půjčky z prostředků EU dle Směrnice MŽP č. 8/2017 8 o poskytování finanční podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky a na základě Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–20209 . Podpora může být dále v této výzvě na základě Směrnice poskytnuta i ve formě dotace SFŽP na posílení vlastních zdrojů žadatele.

Národní program Životní prostředí – Výzva č. 8/2017

shutterstock_135850772.jpg

Cílem Výzvy je zlepšení kvality ovzduší urychlením realizace opatření uvedených v dotčeném programu zlepšování kvality ovzduší prostřednictvím akčního plánu.

Národní program Životní prostředí – Výzva č. 10/2017

shutterstock_155816618.jpg

Cílem Výzvy je přesvědčit veřejnost o potřebě chránit naše životní prostředí a aktivně se do ochrany zapojovat dobrovolnictvím a environmentálně příznivým jednáním v každodenním životě.