Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na životní prostředí

Ochrana biodiverzity

shutterstock_153412091.jpg


Dotace na realizované projekty budou poskytnuty ČSOP.

OP ŽP Výzva č. 110 – Specifický cíl: 4.2 – Posílit biodiverzitu

shutterstock_154541222.jpg

Cílem je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb.

SF ŽP – Výzva č. 1/2017 IFN

Recycle Symbol

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o podporu poskytovanou v rámci Inovativních finančních nástrojů. Podpora je poskytována formou půjčky z prostředků EU dle Směrnice MŽP č. 8/2017 8 o poskytování finanční podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky a na základě Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–20209 . Podpora může být dále v této výzvě na základě Směrnice poskytnuta i ve formě dotace SFŽP na posílení vlastních zdrojů žadatele.

Národní program Životní prostředí – Výzva č. 19/2017 – Zelená stuha 2017

Cílem Výzvy je podpora udržitelného užívání venkovské krajiny, péče o zeleň a životní prostředí v malých obcích.

Národní program Životní prostředí – Výzva č. 8/2017

shutterstock_135850772.jpg

Cílem Výzvy je zlepšení kvality ovzduší urychlením realizace opatření uvedených v dotčeném programu zlepšování kvality ovzduší prostřednictvím akčního plánu.

Národní program Životní prostředí – Výzva č. 10/2017

shutterstock_155816618.jpg

Cílem Výzvy je přesvědčit veřejnost o potřebě chránit naše životní prostředí a aktivně se do ochrany zapojovat dobrovolnictvím a environmentálně příznivým jednáním v každodenním životě.

Plzeňský kraj – Ukliďme svůj kraj 2017

475970

Cílem dotačního programu je podpořit činnosti zaměřené na vyčištění přírody, veřejného prostranství Plzeňského kraje od vnesených odpadů, nebo likvidaci neoprávněných (tzv. černých) skládek. Jedná se zejména o čištění břehů řek a potoků, okrajů lesů a jiných porostů, cest apod.

Liberecký kraj – Individuální žádost o dotaci

shutterstock_96303500.jpg

Jedná se o dotační titul pro možnost podání žádosti o dotaci v případě, kdy není možné žádat z Dotačního fondu Libereckého kraje.

Národní program Životní prostředí – Výzva č. 12/2017 „Dešťovka II“

shutterstock_88756531.jpg

Cílem této Výzvy je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Národní program Životní prostředí – Výzva č. 1/2017

shutterstock_156474863.jpg

Cílem Výzvy je podpora udržitelného užívání venkovské krajiny, péče o zeleň a životní prostředí v malých obcích.