Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na životní prostředí

6. Výzva MAS Labské skály z.s. – OPŽP – Protierozní opatření

warsaw-100294__340

Dotace na podporu opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.).

5. Výzva MAS Labské skály – OPŽP – Realizace ÚSES

environmental-protection-326923__340

Dotace na podporu zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

4. Výzva MAS Labské skály z.s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

woman-3602245__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.

1. Výzva MAS Horní Pomoraví – OPŽP – Biocentra a protierozní opatření I.

autumn-1040606__340

Dotace na podporu zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce v Moravskoslezském kraji

boat-1620452__340

Dotace na podporu projektů, které mají obcím pomoci nalézt optimální variantu řešení způsobu nakládání se srážkovými nebo odpadními vodami.

Dotační program Studie pro optimalizaci obecních systémů nakládání s odpady v Moravskoslezském kraji

metal-3331384__340

Cílem dotačního programu je prostřednictvím poskytnutí účelové neinvestiční dotace podpořit navržení opatření vedoucích k efektivnějšímu předcházení vzniku komunálních odpadů a k efektivnějšímu nakládání s nimi. 

MAS Sdružení SPLAV – OPŽP – Výsadby dřevin I.

forest-110900__340

Dotace na zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

MAS Broumovsko Sídelní zeleň I – OPŽP

bridge-2767545__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta – KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

speaker-1596210__340

Dotace na podporu zvyšování environmentální gramotnosti obyvatel Královéhradeckého kraje v souladu s krajskou koncepcí EVVO.

Národní program Životní prostředí – Výzva č. 9/2018 – Podpora obcí v národních parcích

redwood-national-park-1587301__340

Dotace na obnovu veřejných prostranství, budování, rekonstrukce a opravu cest a chodníků propojujících stávající prvky návštěvnické infrastruktury, budování a rekonstrukce odstavných ploch – včetně parkovišť, pořízení a instalace nového, či rekonstrukce stávajícího mobiliáře.