Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v Jihomoravském kraji

Dotace na rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže. Jsou podporovány projekty investičního (např. technické zhodnocení, nákup movité věci) i neinvestičního charakteru (opravy a údržba, neinvestiční výdaje na pořízení drobného dlouhodobého majetku). 

Výzva Jihomoravského kraje – Podpora v oblasti kultury a památkové péče

shutterstock_152064281.jpg

Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální nebo neprofesionální uměleckou činnost v různých oblastech kulturních žánrů (hudby, tance, divadla, výtvarného umění, folklóru a uměleckých řemesel) s cílem uchování kulturního dědictví a prezentace kraje doma i v zahraničí, dále pak podpora subjektů činných v oblasti nemateriálních statků zapsaných na seznamu UNESCO a podpora zachování a obnovy movitých i nemovitých kulturních památek.

Program Zdravé municipality JMK

images

Cílem programu je podpora aktivit směřujících k podpoře zdraví, kvality života, udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do věcí veřejných vedoucí ke zvyšování kvality veřejné správy. 

Podpora služeb pro rodiny poskytovaných NNO v Jihomoravském kraji

shutterstock_155170766.jpg

Cílem dotačního programu je podpora neinvestičních pro-rodinných aktivit nestátních neziskových organizací za účelem podpory partnerských a rodičovských kompetencí a podpory stability a autonomie rodiny.

Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů

housle

Ministerstvo kultury vyhlásilo výzvu pro Program státní podpory profesionálních divadel, orchestrů a sborů, ze které mohou získat dotaci na podporu činnosti divadla, symfonické orchestry a pěvecké sbory.

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v Jihomoravském kraji

shutterstock_104052050.jpg

Dotační program, se zaměřením na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí.

Dotační program města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit

Dotace na rozvoj pravidelné zájmové činnosti dětí a mládeže na území města České Budějovice s cílem udržení stávající činnosti organizací, zabývajících se volnočasovou aktivitou dětí a mládeže i podporu nově vzniklých.

Nadace Veronica Společně pro přírodu

shutterstock_153412091.jpg

Cílem programu je zvyšování sounáležitosti lidí s místy, kde žijí, povzbuzení k jejich vlastní aktivitě a zájmu o okolní prostředí, zvyšování kvality životního prostředí a rozvoj komunitního života. 

Nadace ČEZ – Oranžový přechod pro osvětlování přechodů

Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Oranžový přechod, které je zaměřeno na podporu zvyšování bezpečnosti formou instalace osvětlení přechodů pro chodce.

Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v Jihomoravském kraji

shutterstock_145599739.jpg

Cílem dotačního programu je podpora oborů vinařství a vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v Jihomoravském kraji, jakožto důležitých odvětví místní zemědělské výroby, které zastávají nezastupitelnou úlohu v obhospodařování krajiny a ekonomickém rozvoji oblasti.