Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na životní prostředí

Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení- Zaměstnanecké granty

runner-888016__340

Zaměstnanecké granty jsou zaměřeny na podporu neziskových organizací v České republice, na jejichž činnosti se aktivně podílí zaměstnanci Skupiny ČEZ (SKČ).

Olomoucký kraj – Podpora činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy

shutterstock_153986684.jpg

Dotace na zabezpečení existence sítě záchranných stanic pro živočichy neschopné v důsledku zranění, nemoci nebo jiných okolností dočasně nebo trvale přežít ve volné přírodě.

Podpora akcí zaměřených na oblast životního prostředí a zemědělství a podpora činnosti zájmových spolků a organizací, předmětem jejichž činnosti je oblast životního prostředí a zemědělství v Olomouckém kraji

shutterstock_156897440.jpg

Účelem je podpora propagačních, vzdělávacích a osvětových akcí zaměřených na tématiku životního prostředí a zemědělství pořádaných pro zlepšení informovanosti o stavu životního prostředí a zemědělství a rovněž také podpora aktivit, které vedou k ochraně a obnově biologické rozmanitosti krajiny a ke zlepšení kvality životního prostředí na území Olomouckého kraje.

Karlovarský kraj – Podpora prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň

drop-3698073__340

Dotace na podporu opatření zaměřených na hospodaření s povrchovou a podzemní vodou v krajině, posílení schopnosti zadržení vody v krajině a odbornou péči o zeleň, které povedou ke zmírnění dopadů klimatických změn na území Karlovarského kraje.

Kraj Vysočina – Program na podporu staveb vodních děl k zajištění dodávky pitné vody, ke snížení množství znečištění vypouštěného do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a ke zvýšení úrovně ochrany před povodněmi a suchem

shutterstock_59074903.jpg

Dotace na podporu výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu včetně příslušných objektů, výstavba nebo intenzifikace kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu, výstavba nebo rekonstrukce malých vodních nádrží včetně rybníků, poldrů a souvisejících vodních děl.

OP ŽP Výzva č. 110 – Specifický cíl: 4.2 – Posílit biodiverzitu

shutterstock_154541222.jpg

Cílem je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb.

Město Liberec – Dotační program na podporu domovních čistíren odpadních vod

cat-2400501__340

Účelem programu je snížení znečištění vodních toků v zájmové oblasti a zlepšení kvality a čistoty vody v těchto vodních tocích a navazujících vodních útvarech formou podpory DČOV.

Nadace ČEZ – Stromy

shutterstock_156897440.jpg

 Grantové řízení Stromy je zaměřeno na zlepšení životního prostředí pomocí podpory výsadby stromů.

Podpora výstavby a obnovy malých vodních nádrží v Jihočeském kraji

forest-3194475__340

Dotace na podporu výstavby a obnovy (nikoliv údržba) malých vodních nádrží do 0,6 ha v extravilánu obce (ve volné krajině) za účelem zvýšení retence vody v krajině. Malé vodní nádrže jsou významným krajinotvorným prvkem upravující hospodaření s vodou v krajině.

Plzeňský kraj – Dotační program Retence vody v krajině

grass-974488__340

Dotace na podporu projektů, které jsou primárně zaměřeny na retenci vody v krajině a na snižování dopadů sucha na životní prostředí.