Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na životní prostředí

OP ŽP – 134. výzva PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika SC: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

pollution-3075857__340

Dotace na výstavbu a modernizaci zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

OP ŽP – 126. výzva PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika SC: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

disposal-1846033__340

Dotace na podporu způsobu nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.

MAS Podbrněnsko – Malé projekty

děti

Cílem této výzvy je podpora drobných, zajímavých, inovativních, netradičních projektů na území MAS Podbrněnsko.

NPŽP – Výzva č. 4/2019: Vodovody a kanalizace – Voda

aqua-3771946__340

Cílem této výzvy je zlepšení kvality povrchových a podzemních vod a zlepšení dodávek pitné vody zejména za účelem zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody.

NPŽP – Výzva č. 3/2019: Tematické kampaně – Environmentální prevence

nature-3289812__340

Cílem Výzvy je informovat veřejnost o potřebě chránit životní prostředí a aktivně ji do ochrany zapojit formou dobrovolnictví a environmentálně příznivým chováním v každodenním životě. Tato Výzva si dále klade za cíl zvyšování povědomí o stavu životního prostředí a o způsobech a možnostech jeho ochrany konkrétní změnou chování veřejnosti ve prospěch životního prostředí.

OP ŽP – 99. výzva Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika – SC 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

nature-3289812__340

Dotace na sanace nejváženěji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a kterým byla přidělena priorita A3, A2. Ověření využitelnosti a využití intenzifikačních sanačních technologií.

MAS LEADER – Loucko, z.s.- OPŽP-Realizace přírodě blízkých opatření

frog-3312038__340

Dotace na podporu opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.).

MAS Brdy-Vltava – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

marguerite-1507550__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů).

MAS Moravská brána – OPŽP – Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES nebo jejich částí včetně realizace interakčních prvků – I.

forest-22118__340

Dotace na zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

MAS Regionu Poodří – OPŽP – Podpora sídelní zeleně

daffodil-3349706__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.