Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na životní prostředí

TAČR – BiodivRestore Call 2020

nature-3289812__340

BiodivRestore Call 2020 je nová mezinárodní výzva ERA-NET Cofund z oblasti životního prostředí, kterou společně vyhlašuje strategická síť BiodivERsA a Water JPI. Cílem je finančně podpořit projekty, které jsou zaměřené na ochranu a obnovu poškozených ekosystémů a jejich biologické rozmanitosti, včetně zaměření na vodní systémy. Předmětem výzkumu jsou především sladkovodní systémy, ale také suchozemská a mořská prostředí.

SFŽP s podporou Norských fondů 2014–2021 – Výzva SGS-1 Rondane

sustainability-3300869__340

Dotace na ochranu ohrožených přírodních biotopů, například k obnově mokřadů a zvýšení retence vody v krajině, výsadbě původních druhů dřevin nebo k ochraně před invazivními druhy rostlin. Druhou oblastí podpory je ochrana ohrožených rostlinných a živočišných druhů uvedených na tzv. červených seznamech, a to prostřednictvím ochrany jejich přirozených stanovišť.

SFŽP s podporou Norských fondů 2014-2021 – Výzva č. 4A „Bergen“

nature-3289812__340

Dotace na zavádění vybraných prvků modré a zelené infrastruktury v regionech, obcích a jejich okolí.

SFŽP ČR – Výzva z Norských fondů – Výzva č. 2A „Tromso“

environmental-protection-326923__340

Podporovanými opatřeními v rámci výzvy „Tromso“ je provedení dočasného (mobilního) monitoringu kvality ovzduší na regionální nebo místní úrovni, a to za účelem zjištění převládajícího typu znečištění včetně koncentrací znečišťujících látek a identifikace zdroje tohoto znečištění.

Plzeňský kraj – Dotační program Retence vody v krajině

grass-974488__340

Dotace na podporu projektů, které jsou primárně zaměřeny na retenci vody v krajině a na snižování dopadů sucha na životní prostředí.

OP ŽP 146. výzva – PO 5: Energetické úspory SC: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

shutterstock_115100524.jpg

Cílem výzvy je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách.

OP ŽP – 140. výzva – PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu SC: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny

nature-3289812__340

Dotace na zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury.

OP ŽP – 138. výzva – PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu SC: 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

environmental-protection-326923__340

Dotace na zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně jejich ochranných pásem) a lokality soustavy Natura 2000 a dále PR a PP na pozemcích a/nebo stavbách ve vlastnictví státu s právem hospodaření organizační složkou státu.

Ekofond města Zlína – Údržba trvalého travního drnu

urban-park-3410146__340

Dotace na provedení minimálně dvou sečí ročně stanovené plochy.

Středočeský kraj – Dary obcím ze Středočeského Fondu na podporu výsadby stromů

environmental-protection-326923__340

Dotace na zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory následné péče o vysazené stromy, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody.