Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na životní prostředí

TAČR – AquaticPollutants Call 2020

výzkum 1

Dotace na podporu mezinárodních projektů zaměřených na výzkum rizik zapříčiněných znečištěním a patogeny ve vodních zdrojích, kterým je vystaveno lidské zdraví, stejně tak jako životní prostředí. Účelem bude analyzovat rozšíření těchto nečistot a patogenů a popsat jejich vliv při průniku do ekosystémů a hromadění v potravinovém řetězci.

NPŽP – výzva 13/2019: Autovraky

disposal-1846033__340

Dotace na podporu systému nakládání s vybranými autovraky prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení za účelem splnění stanovených cílů, využití, materiálového využití a opětovného využití autovraků. Konkrétně se jedná o podporu dalšího využití odpadů vzniklých při zpracování autovraků. A také o podporu motivace zpracovatelů vykupujících autovraky, které neplní emisní normy.

NPŽP – výzva č. 12/2019: Domovní čistírny odpadních vod

shutterstock_157160801.jpg

Cílem výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav DČOV do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

NPŽP – výzva 11/2019: Ekomobilita

tesla-1738969__340

Cílem výzvy je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a případné snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem.

MŽP – Výzva 1/2019 PU: Zvýhodněná půjčka na vodohospodářské projekty podpořené dotací z OPŽP

aqua-3771946__340

Cílem výzvy je poskytnutí půjčky na posílení vlastních zdrojů žadatelů na realizaci vybraných projektů podpořených v rámci OPŽP, prioritní osy 1 (snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových vod, zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství).

NPŽP – Výzva č. 10/2019: Nadlimitní čištění komunikací

traffic-3612474__340

Cílem výzvy je snížit množství prachových částic na pozemních komunikacích na území vybraných statutárních měst prostřednictvím zvýšení frekvence a rozsahu čištění.

Program „Životní prostředí“ – dotační výzva „Oslo“

nature-3289812__340

Dotace na podporu tvorby strategických dokumentů a následnou realizaci vybraných adaptačních a mitigačních opatření v praxi, na lokální a regionální úrovni.

Výzva MAS Moravský kras z.s.- OPŽP-Zeleň v sídlech

girl-3763238__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.

Výzva MAS Světovina OPŽP 4 Výsadba dřevin

conifer-938692__340

Dotace na výsadby na nelesní půdě, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, na realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

MAS Valašsko – Horní Vsacko – OPŽP – Posílit biodiverzitu

fallopia-japonica-855349__340

Dotace na eradikace, popř. regulace invazních druhů křídlatky a bolševníku velkolepého (sečení, výřez, aplikace biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.), včetně mapování a monitoringu (kontroly úspěšnosti na ošetřených plochách) a přípravy metodik a koncepčních dokumentů pro omezování invazních druhů.