Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na životní prostředí

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

shutterstock_132261101.jpg

Program patří mezi nejdůležitější nástroje podpory česko-bavorské spolupráce od vstupu České republiky do EU. Financované projekty jsou realizovány společně partnery z obou zemí a mají pozitivní dopad na celé společné území. Do dotačního území v rámci České republiky spadá Plzeňský kraj, Karlovarský kraj a Jihočeský kraj.

SFŽP – Výzva ModF – HEAT č. 2/2021 – Velké projekty

boiler-1060755__340

Cílem výzvy je snížení emisí uhlíku, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie. Druhá dotační výzva z programu HEAT je určena teplárnám, tedy vlastníkům soustav pro zásobování tepelnou energií, na rekonstrukci nebo náhradu zdroje tepla v soustavách pro zásobování teplem. Z této výzvy budou podpořeny velké projekty s podporou nad 15 milionů eur.

SFŽP – Výzva ModF – HEAT č. 1/2021 – Malé projekty

shutterstock_100299176.jpg

Cílem výzvy je snížení emisí uhlíku, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie.

SFŽP ČR – Výzva č. 1 „Rago“ – financováno z Norských fondů 2014–2021

environmental-protection-326923__340

Dotace na zlepšování celkového stavu životního prostředí v ekosystémech a podporu ohrožených druhů rostlin a živočichů.

SFŽP ČR – Výzva č. 3B „Trondheim“ – financováno z Norských fondů 2014–2021

shutterstock_153095855.jpg

Dotace na pilotní a demonstrační projekty, jejichž výsledkem je snížení obsahu léčiv a hormonů (včetně jejich metabolitů) v odpadních vodách před jejich vypuštěním do recipientu nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Liberecký kraj – Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů

compost-419261__340

Dotace na podporu opatření vedoucích k předcházení vzniku odpadů a k jejich opětovnému použití se zaměřením především na bioodpady v souladu s Plánem odpadového hospodářství Libereckého kraje.

Program na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Karlovarském kraji

shutterstock_153986684.jpg

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty.

NPŽP – Výzva č. 2/2021: Programy zlepšování kvality ovzduší (PZKO)

factory-613319__340

Dotace na zlepšení kvality ovzduší urychlením realizace opatření vyplývajících z programů zlepšování kvality ovzduší – aktualizace 2020 prostřednictvím Akčního plánu a prostřednictvím podpory personálních kapacit na plnění opatření dle Akčního plánu.

Liberecký kraj – Podpora retence vody v krajině

grass-974488__340

Dotace na podporu optimalizace vodního režimu v krajině, zvyšování odolnosti vodních ekosystémů vůči hydrologickým extrémům, zajištění dostatku podzemní i povrchové vody pro život v krajině a urbanizovaných územích.

Liberecký kraj – Podpora ekologické výchovy a osvěty

venkov

Dotace na podporu činnosti informačních středisek a škol v oblasti ekologické výchovy a osvěty.