Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na životní prostředí

Plzeňský kraj – Adaptační opatření v ochraně přírody

stažený soubor sad

Účelem dotačního programu je podpořit regionální projekty, činnosti a opatření, které napomůžou ke zlepšení stavu přírodního prostředí Plzeňského kraje a k adaptaci na změnu klimatu.

Praha 1 – Dotační program MČ Praha 1 v oblasti životního prostředí

daffodil-3349706__340

Dotace na zlepšení životního prostředí formou výsadby zeleně na území MČ Praha 1, ekologická výchova a vzdělávání, zlepšení životních podmínek zvířat chovaných v útulcích pro opuštěná zvířata i ochrana volně žijících živočichů.

Město Hodonín – Dotační program na podporu životního prostředí a zdraví

shutterstock_155208767.jpg

Dotace na podporu životního prostředí a zdraví budou poskytovány za účelem podpory ekologické výchovy občanů (především dětí a mládeže), zlepšení životního prostředí, výchovy ke zdravému životnímu stylu a podporu chovatelství, myslivosti a zahrádkářství.

Město Hodonín – Dotační program na podporu zelených střech a využití srážkových vod na období 2021 – 2025

istockphoto-1153605832-170667a

Dotace na podporu vytváření zelených střech a využití srážkové vody.

Jihomoravský kraj – Program pro poskytování dotací v oblasti EVVO

drop-3698073__340

Cílem dotačního programu je finanční podpora neinvestičních a investičních projektů nevládních neziskových organizací, obcí Jihomoravského kraje, škol, jejichž zřizovatelem není Jihomoravský kraj a dobrovolných svazků obcí se sídlem v Jihomoravském kraji. Dotační program je zaměřen na vzdělávací a osvětové činnosti v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty se zaměřením na podporu aktivního zapojení dětí, mládeže i dospělých do péče o životní prostředí.

Program Interreg V-A SR – ČR – Region Bílé Karpaty – Fond malých projektů – 11. výzva

forest-110900__340

Dotace na zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu.

Jihomoravský kraj – Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu

spring-2920217__340

Dotace na podporu procesu plánování přírodě blízkých komplexních adaptačních opatření v zastavěném území a volné krajině a aktivit na zmírnění dopadů klimatických změn, zpracování projektové dokumentace, výstavby nových a zlepšení technického stavu současných rybníků, drobných vodních toků a malých vodních nádrží a retenčních opatření, budování a obnova tůní, které podpoří hospodaření s povrchovou a podzemní vodou v krajině, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích.

Město Mohelnice – Dotace na podporu jednorázových nebo opakujících se akcí/projektů v roce 2022

runner-888016__340

Cílem programu je podpořit jednorázovou nebo opakující se veřejně prospěšnou akci/projekt, pořádanou právnickými a fyzickými osobami podnikajícími (tj. s registrací a přiděleným IČ) na území města Mohelnice. Akcí a projektem se rozumí, že nejde o pravidelnou činnost.

Obec Štěpánkovice – Program pro poskytování dotací z rozpočtu obce Štěpánkovice

sport-venue-904215__340

Dotace na podporu spolků a místních organizací působících v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, podpora rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, ochrany životního prostředí a ochrany přírody a krajiny.

MČ Praha – Troja – Program pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha – Troja

audience-1850665__340

Dotace na podporu stávající nebo nové aktivity, které mají potenciál zvýšení kvality života obyvatel Městské části Praha-Troja, přispět ke komfortu návštěvníků této městské části a k její propagaci. Mezi podpořenými projekty se předpokládají aktivity v oblasti životního prostředí, občanské společnosti, kultury a umění, sportu, vzdělávání a prevence kriminality.