Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro veřejný sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

stejně jako v minulém měsíci, tak i v květnu bylo vyhlášeno velké množství výzev v rámci Místních akčních skupin (MAS). Tento trend bude jistě pokračovat i nadále. Na jaké typy dotací, zprostředkovávaných MAS, se můžete těšit v budoucnosti vám napoví první příspěvek Dotačních novin. Detailní přehled více než 260 otevřených výzev si můžete prohlédnout v aplikaci Dotační Manager.

Následně si dovolíme upozornit, že jednotlivé dotační výzvy nemusí zůstat po celou dobu příjmu žádostí ve stejném znění. Dobrým příkladem jsou výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, které představujeme v další části našich novin.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
Dotace na realizaci projektů ve venkovském území České republiky pokrytém Místními akčními skupinami (MAS). Integrované strategie mohou být širšího zaměření, financovány z více programů Evropských strukturálních a investičních fondů nebo z jiných zdrojů.
MMR Výzva k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje č. 3

PŘEDMĚT DOTACE: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu; Zvýšení zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech; Posílení biodiverzity a přirozené funkce krajiny; Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech.

ŽADATEL: Místní akční skupiny, jimž bylo vydáno Osvědčení o standardizaci MAS ze strany Ministerstva zemědělství.

VÝŠE PODPORY: Na podporu SCLLD je v rámci každého programu vyčleněna vybraná částka.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 30.6.2017, 12.00 hod.

Podpora zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT.
IROP Výzva č.4 Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání

PŘEDMĚT DOTACE: Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání. Vytvoření bezpečného mechanismu poskytování a využívání údajů jako součást referenčního rozhraní informačních systémů veřejné správy z jednotlivých agendových systémů v návaznosti na referenční údaje základních registrů s využitím funkcionality EgonServiceBus a vytvoření mechanismu pro odstraňování nekonzistencí nereferenčních údajů o subjektech práva v jednotlivých agendových systémech.

ŽADATEL: Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace, státní podniky, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).

VÝŠE PODPORY: Až 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 14.12.2017.

Podpora pořízení přístrojového vybavení a technologií podle standardu vybavenosti center vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii či onkogynekologii.
IROP Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie

PŘEDMĚT DOTACE: Pořízení přístrojového vybavení a technologií podle standardu vybavenosti center vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii nebo center vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii.

ŽADATEL: Centra vysoce specializované onkogynekologické zdravotní péče a centra intenzivní péče v perinatologii.

VÝŠE PODPORY: Až 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 15. 6. 2017.

Výzva se týká zvýšení odolnosti tzv. významných informačních systémů a tzv. kritické informační infrastruktury veřejné správy proti kybernetickým hrozbám. Hlavní podporovanou aktivitou jsou technická opatření vedoucí k zabezpečení tzv. významných informačních systémů a tzv. kritické informační infrastruktury veřejné správy.
IROP Kybernetická bezpečnost

PŘEDMĚT DOTACE: Fyzická bezpečnost (např. kamerové systémy, protipožární opatření apod.); Nástroj pro ověřování identity uživatelů (správa uživatelských hesel); Nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů jejich uživatelů a administrátorů.

ŽADATEL: Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace, státní podniky, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).

VÝŠE PODPORY: Až 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 22. 11. 2017.

Výzva má za cíl podporovat vzdělávání rozvojem např. čtenářské a matematické gramotnosti, ICT, polytechnického vzdělávání a cizích jazyků, kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, podporovat společné vzdělávání a spolupráci škol a zaměstnavatelů.
OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro ZŠ a VOŠ I

PŘEDMĚT DOTACE: Personální podpora ZŠ, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, Extrakurikulární rozvojové aktivity.

ŽADATEL: Střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy nezřizované organizačními složkami státu; Střední školy a konzervatoře zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle školského zákona.

VÝŠE PODPORY: Až 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 30. 6. 2017.

Dotační Manager
Lucie Tomčíková Rádi byste požádali o dotaci, ale nedaří se vám najít v potřebném čase kvalitního zpracovatele projektové dokumentace, energetického posudku, či dalších potřebných dokumentů? Rádi Vám pomůžeme jak s dotacemi, tak související agendou.

Mgr. Lucie Tomčíková,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS Advisory, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2017 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.
 
Nepřeji si dostávat Dotační noviny