Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,


velkým tématem současnosti je sucho, zajištění hospodaření s vodou a protipovodňová ochrana. Druhé Dotační noviny roku 2020 proto zaměříme právě na vodu.

Nejdříve představíme širokou paletu dotačních výzev, které můžete pro vaše projekty využít. Následně detailněji představíme 4 konkrétní výzvy s celorepublikovou působností.


Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
 
V naší aplikaci Dotační Manager aktuálně evidujeme tyto výzvy zaměřené na investice do vodohospodářské infrastruktury.
 
 Název Lokalita Termín
Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod – Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj 29.03.2020
Dotační program vodohospodářské infrastruktury v Plzeňském kraji Plzeňský kraj 31.03.2020
MZe Podprogram 129 282 Podpora výstavby, obnovy, rekonstrukce a odbahnění rybníků a vodních nádrží Celá ČR bez Prahy 31.03.2020
MZe ČR - Dotační program 129 283 Odstranění havarijních situacích na rybnících a vodních nádrží Celá ČR bez Prahy 31.03.2020
Kraj Vysočina – Projektová příprava ve vodním hospodářství Kraj Vysočina 01.04.2020
OP ŽP – 143. výzva – PO1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní SC: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami Celá ČR 06.04.2020
OPŽP – 145. výzva – PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní SC 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření Celá ČR 06.04.2020
Liberecký kraj – Podpora retence vody v krajině Liberecký kraj 10.04.2020
Karlovarský kraj – Podpora prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň Karlovarský kraj 29.05.2020
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi Karlovarský kraj 29.05.2020
MŽP – Výzva 1/2019 PU: Zvýhodněná půjčka na vodohospodářské projekty podpořené dotací z OPŽP Celá ČR 30.06.2020
Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství v Pardubickém kraji Pardubický kraj 30.06.2020
Podpora vodohospodářské infrastruktury – Zlínský kraj Zlínský kraj 24.07.2020
Podpora boje proti suchu a na zadržení vody v krajině na území Jihomoravského kraje Jihomoravský kraj 31.07.2020
MF – Opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu Celá ČR 30.09.2020
Národní program Životní prostředí - Výzva č. 2/2018: Zdroje pitné vody Celá ČR 18.12.2020
OP ŽP – 144. výzva – PO1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní SC: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami Celá ČR 11.01.2021
NPŽP – výzva č. 12/2019: Domovní čistírny odpadních vod Celá ČR 30.06.2021
MZe Prevence před povodněmi IV Celá ČR 31.12.2023
 
Výstavba nebo rekonstrukce zdrojů a přivaděčů pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

PŘEDMĚT DOTACE:
Realizace nových nebo regenerace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění, případně rekonstrukce nefunkčních, přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu, ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění či vytvoření nového veřejně přístupného odběrného místa pitné vody tam, kde není vodovod realizován; Realizace průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva.

ŽADATEL:
Obce; Dobrovolné svazky obcí; Příspěvkové organizace územních samosprávných celků; Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

VÝŠE PODPORY:
Až 80 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 18. 12. 2020.

Cílem programu je zadržení vody v krajině, posílení protipovodňových funkcí rybníků, je podporována výstavba nových, obnova zaniklých či rekonstrukce stávajících rybníků větších než 2 ha, dále také odbahnění značně zanesených rybníků o výměře 2–30 ha.

PŘEDMĚT DOTACE:
Výstavba nových, obnova zaniklých rybníků a vodních nádrží (obnovou se rozumí navrácení původních vodohospodářských a jiných funkcí rybníku či vodní nádrži, v případě, že rybník či VN nebyla funkční nejméně po dobu předchozích let), za účelem retence a akumulace vody v krajině; Rekonstrukce stávajících rybníků a vodních nádrží o katastrální výměře větší než 2 ha za účelem obnovy jejich základních funkcí, zlepšení jejich provozu, zlepšení vodohospodářských a mimoprodukčních funkcí s důrazem na posílení jejich retenčních schopností; Odbahnění značně zanesených rybníků o výměře 2 – 30 ha.

ŽADATEL:
Subjekt podnikající v zemědělské prvovýrobě splňující podmínku, že na rybníku či vodním díle, na který je poskytována podpora, provozuje chov a lov ryb.

VÝŠE PODPORY:
Až 80 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31. 3. 2020.

Dotace na zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro vodní díla III. a IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu.

PŘEDMĚT DOTACE:
Zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro vodní díla III. a IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu; Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.

ŽADATEL:
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., pokud jsou veřejnoprávními subjekty, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy.

VÝŠE PODPORY:
Až 85 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 6. 4. 2020.

Cílem tohoto programu je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu.

PŘEDMĚT DOTACE:
Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů; Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu; Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně.

ŽADATEL:
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., pokud jsou veřejnoprávními subjekty, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace.

VÝŠE PODPORY:
Až 95 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 11. 1. 2021.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Web Web
Email Email
Copyright © 2020 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny