Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv autora

MAS Vyhlídky, z.s. – IROP – Ochrana zdraví a majetku obyvatel

images

Dotace na zajištění adekvátní odolnosti stanic integrovaného záchranného systému s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví výzva VI. OPPIK

shutterstock_100299176.jpg

Dotace na zvýšení prodeje výrobků a služeb díky významné změně designu produktů nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 26. 9. do 27. 11. 2018.

Příjemci podpory:

Typy podporovaných aktivit:

 • Produktová inovace - dotace podpoří podniky, které ukončily vývoj nového produktu s tržním uplatněním. Podmínkou je inovace vyšších řádů. Lze získat podporu na výrobní technologie, řídicí software či nezbytné stavební práce tak, aby mohla být zahájena výroba.
 • Procesní inovace - zvýšení efektivnosti výroby v návaznosti na vlastní ukončený výzkum a vývoj.
 • Organizační inovace – zavádění nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím nových informačních systémů integrujících a automatizujících vnitropodnikové VaV a související aktivity.
 • Marketingové inovace –zvýšení prodeje výrobků a služeb díky významné změně designu produktů nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 40 000 000 Kč.
 • Malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 45 % způsobilých výdajů.
 • Střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) – 35 % způsobilých výdajů.
 • Velký podnik (nad 250 zaměstnanců) – 25 % způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze.
 • Projekt musí mít návaznost na ukončený výzkum a vývoj.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví výzva VI. OPPIK

shutterstock_100299176.jpg

Dotace na zvýšení prodeje výrobků a služeb díky významné změně designu produktů nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů.

Výzva MAS Českomoravské pomezí o.p.s. – Vzdělávání a poradenství ke zlepšení uplatnění na trhu práce, rozvoj ekonomiky (IV.)

zamě

Dotace na tvorbou nových udržitelných pracovních míst, umístěním na volná pracovní místa či zprostředkováním zaměstnání, čímž je v maximální míře zajištěno zvýšení pracovního uplatnění cílové skupiny.

Výzva MAS Českomoravské pomezí o.p.s. – Podpora sociálního začleňování (III.)

adult-3368246_960_720

Dotace na podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.

MAS DOLNÍ MORAVA – 1.IROP – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

rehab-center-1560942_960_720

Dotace na rozvoj infrastruktury sociálního podniku se zaměřením na jeho rekonstrukci, rozšiřování a vybavení včetně s cílem zvýšit uplatnitelnost osob z cílových skupin na trhu práce.

MAS DOLNÍ MORAVA – 2.IROP – Komunitní centra I

handshake-3139227__340

Dotace na výstavbu, rekonstrukci a úpravy komunitních center a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb.

Výzva MAS Region Pošembeří – IROP – Bezpečnost 01

canal-bridge-1481193__340

Dotace na rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně výstavby samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem.

MAS Region Pošembeří v 2.výzvu IROP na VZDĚLANÝ REGION

inside-1499607_960_720

Dotace na stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury.

MAS Vyhlídky, z.s. – IROP – Podpora rozvoje sociálního podnikání

help-164755__340

Dotace na vznik nového sociálního podniku, rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem a rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.