Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv autora

Výzva MAS SVATOVÁCLAVSKO v rámci PRV – Investice do zemědělských podniků

shutterstock_140629501.jpg

Podpora přispívá ke zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů, zejména prioritní oblasti. Dále slouží ke zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností.

Výzva MAS Mohelnicko v rámci PRV – Podpora rozvoje nezemědělských činností

images

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností, uvádění produktů na trh, agroturistiky. Mimo jiné bude podporována výroba potravinářských výrobků, nápojů, textilií, papíru, zpracování dřeva, dřevěných, kovových, skleněných výrobků, strojů a zařízení atd. Podpořeny budou též činnosti v oblasti stavebnictví, výzkumu a vývoje a dále široká škála maloobchodních činností.

Výzva MAS Mohelnicko v rámci PRV – Podpora zemědělských podniků

shutterstock_131331899.jpg

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je zaměřena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu.

Program podpory Center duševního zdraví

shutterstock_153408407.jpg

Cílem programu je pilotní zavedení komplexních zdravotních a sociálních služeb poskytovaných Centry duševního zdraví (dále jen „CDZ“), ověření jejich fungování v konkrétních podmínkách a využití výstupů pilotního ověření při dalším zavádění CDZ do praxe poskytování služeb lidem s psychiatrickým onemocněním v ČR.

Výzva MAS Hustopečsko – OPZ- Rozvoj soc. služeb I.

sp-5

Dotace jsou určeny na zvýšení účinnosti sociálních služeb pro vymezené cílové skupiny, aktivity, které jsou zaměřené na podporu a financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb.

Výzva MAS Hustopečsko – výzva OPZ – Podpora soc.podnikání I.

shutterstock_100299176.jpg

Dotace je určena pro vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik viz SCLLD MAS Hustopečsko, absorpční kapacita území MAS, jednání s lokálními aktéry. Cílem výzvy MAS je rozšířit sociální podnikání v území MAS Hustopečsko a tím zvýšit zaměstnanost osob znevýhodněným na trhu práce a zároveň také podpořit podnikatelské aktivity prospívající životnímu prostředí. Cílem výzvy MAS je také vytvořit pracovní příležitosti pro osoby se znevýhodněním na trhu práce a tím podpořit místní rozvoj.

Výzva MAS Hustopečsko – OPZ – Prorodinná opatření I.

shutterstock_153270923.jpg

Cílem dotace je vytvoření dostatečných možností na umístění co nejvíce dětí do předškolních a mimoškolních zařízení tak, aby umožnili rodičům rychlé zapojení na trhu práce.

Výzva č. 4 – Zaměstnanost na území MAS Telčsko II.

zamě

Cílem dotace je zvýšit zaměstnanost podpořených osob na území MAS Telčsko, zvýšit i odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetenci pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a prostřednictvím podpory mezisektorové spolupráce pomoci cílovým skupinám osob při uplatnění na regionálním trhu práce. Snahou je propojit aktivity soukromého, veřejného a neziskového sektoru s cílem zprostředkovat zaměstnání, vytvářet nová či vyhrazená pracovní místa či umístit uchazeče na uvolněná pracovní místa.

Výzva MAS Boskovicko PLUS v rámci PRV – Podpora podnikání a agroturistiky

shutterstock_155351414.jpg

Podpora zahrnuje investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech, a to podporou vybraných ekonomických činností.

Výzva MAS Boskovicko PLUS v rámci PRV – Modernizace zemědělských podniků

shutterstock_154880828.jpg

Dotace na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní), investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci, investice do pořízení peletovacích zařízení, investice do pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu, a další.