Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv autora

Výzva MAS Sdružení Západní Krušnohoří pro operaci 19.2.1. v PRV

tractor-2652573__340

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Výzva MAS Královédvorsko pro operaci 19.2.1. v PRV

forest-2856839__340

 

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

MAS Rožnovsko – IROP – Sociální služby

asia-1822460__340

Tato dotace bude podporovat nákup, rekonstrukce, vybavení a stavební úpravy zařízení, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb a sociální práce s cílovými skupinami.

3. výzva MAS Rožnovsko pro operaci 19.2.1. v PRV

lesní cesta

Dotace na rozvoj venkova zaměřený na podporu zemědělského podnikání, zemědělských produktů, drobného podnikání a cestovního ruchu, spolupráce podnikatelů a návštěvnickou infrastrukturu v lesích.

LAG Podralsko – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení ZŠ II

shutterstock_153270134.jpg

Dotace na podporu sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.

LAG Podralsko – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení MŠ II

paint-2108185__340

Dotace na zařízení péče o děti, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.

LAG Podralsko – IROP – BEZPEČNOST DOPRAVY II

traffic-lights-242323__340

Dotace na zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací, chodníky.

MAS Český Západ, z.s. – IROP – Infrastruktura základních škol – I.

girl-3038974__340

Dotace na infrastrukturu škol a školských zařízení, u kterých bude podpořena nová výstavba, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

MAS Český Západ, z.s. – IROP – Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava – I.

leisure-444038__340

Dotace na  komplexní opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy v centru obcí a na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem.

Výzva MAS Výzva MAS Český Západ č. 3/PRV – podpora podnikání, spolupráce podnikatelů a les pro lidi

railing-542510__340

Dotace na rozvoj venkova zaměřený na podporu zemědělského podnikání, zemědělských produktů, drobného podnikání a cestovního ruchu, spolupráce podnikatelů a návštěvnickou infrastrukturu v lesích.