Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

Dotační program v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence v Plzeňském kraji

zvyseni konkurenceschopnosti v uzemi

Dotace je poskytována zejména projektům s dlouhodobým charakterem činnosti, významným jednorázovým projektům nebo programům zcela novým, které mohou přispět k řešení aktuální bezpečnostní situace ve městě, na sociální nebo situační prevenci kriminality, popř. na poskytování informací občanům o možnostech ochrany před zločinem.

Podpora vodohospodářské infrastruktury – Zlínský kraj

voda-2-1376827794-edb58481_660x371

Dotace na vodohospodářskou infrastrukturu v obcích Zlínského kraje pro řešení problémů v zásobování pitnou vodou v území, kde se opakovaně projevují nedostatky pitné vody z důvodu zhoršení její kvality, sucha či nedostatečných tlakových poměrů ve vodovodní síti v obcích o velikosti do 2 000 obyvatel. Jedná se o zajištění podmínek k dalšímu rozvoji sídelních útvarů do 2 000 obyvatel ve Zlínském kraji.

Infrastruktura cestovního ruchu v Kraji Vysočina

Cestovniruch_cestovniruch_procyklisty_cyklostezky(1)

Kraj Vysočina vyhlásil výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu na podporu rozvoje zážitkové turistiky na území Kraje Vysočina. Účelem poskytovaných finančních prostředků je podpora strojové úpravy stop lyžařských běžeckých tras a zvýšení vybavenosti různých druhů turistických tras a stezek.

Státní fond kinematografie – Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu

crop-640860-kino_520x250

Podpora je určena pro vývoj celovečerního hraného českého kinematografického díla, jehož součástí je vypracování konečné verze scénáře, vytvoření plánu výroby, aproximativního rozpočtu, aproximativního finančního plánu a jeho předpokládaného zajištění.

BESIP Zlínského kraje

Cílem Programu je zlepšení přehlednosti přechodů pro chodce a míst pro přecházení a zajištění jejich řádné viditelnosti, zvýšení bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích osazením nových bezpečnostních prvků – podpora realizace nízkonákladových dopravně inženýrských opatření.

MEDIA – Podpora televizních programů

crop-640860-kino_520x250

Z dílčího programu „Media“ patřícího pod program „KREATIVNÍ EVROPA (2014 – 2020)“ pochází výzva k předkládání žádostí o grant na vývoj evropských audiovizuálních děl, zejména filmů a televizních děl, jako jsou hrané filmy, dokumentární filmy a filmy pro děti a animované filmy, jakož i interaktivních děl, jako jsou videohry a multimédia, se zvýšeným potenciálem pro přeshraniční pohyb. Dále také na činnosti zaměřené na podporu evropských audiovizuálních produkčních společností, zejména nezávislých produkčních společností, za účelem usnadňování evropských a mezinárodních koprodukcí audiovizuálních děl, včetně televizních děl. Oprávněnými žadateli jsou nezávislé evropské audiovizuální produkční společnosti.

Dotace na podporu sociální oblasti v městě České Budějovice

shutterstock_56110387.jpg

Dotace na podporu sociální oblasti ve městě České Budějovice vychází z potřeby zachování či rozvoje časové a místní dostupnosti sociálních a doprovodných služeb pro občany města.

Kraj Vysočina – Hospodaření v lesích – Program na podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích

shutterstock_154633811.jpg

Dotace na podporu snižování ohrožení lesů a důsledků kalamit způsobenými hmyzími škůdci, větrem, sněhem či klimatickými změnami (suchem) např. použitím vhodného reprodukčního materiálu s cílem vytvoření pestré dřevinné skladby nově vznikajících porostů, ochranou a potřebnou péčí o založené lesní porosty, výchovou porostů, nebo použitím vhodných technologií, a to z důvodu zajištění mimoprodukčních funkcí lesa, stabilizace lesnictví a navazujícího zpracovatelského průmyslu.

OTEVŘENÝ SVĚT – 1.B Studijní pobyty žáků v letních jazykových táborech

shutterstock_112832212.jpg

Cílem této oblasti je podpora jazykového vzdělávání žáků, rozvoj komunikačních schopností a navazování nových vrstevnických kontaktů, které jsou uskutečňovány formou účasti v letních jazykových táborech na území České republiky a v zahraničí v období letních prázdnin, včetně tzv. příměstských táborů.

Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji

shutterstock_154633811.jpg

Dotace na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji jejich ochranu.