Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

Středočeský kraj Podpora obnovy památek určených ke společenskému využití

stažený soubor

Dotace na využití objektu pro spolkový a společenský život regionu (reference o stávajícím využití), dopravní dostupnost objektu pro nejširší veřejnost, dokončená etapa, vícezdrojové financování, naléhavost opravy, připravenost akce obnovy, popis možnosti spolkového využití po ukončení akce obnovy.

Výzva kraje Vysočina v oblasti informačních a komunikačních technologií

shutterstock_154523360.jpg

Program je zaměřen na zvýšení úrovně využití ICT v Kraji Vysočina s důrazem na bezpečnost prostředků ICT, lepší využívání IT nástrojů při zvyšování informovanosti občanů a poskytování služeb veřejné správy, vzdělávání v oblasti ICT a podpora rozvoje a výstavby otevřených sítí v Kraji Vysočina (rozšíření a zkvalitnění dostupnosti digitálních služeb prostřednictvím datových sítí a to s důrazem na rozvoj tzv. NGA).

Podpora prevence kriminality v Olomouckém kraji

images-150x150

Dotace na zvýšení bezpečnosti obyvatel OK s využitím prvků situační prevence. Důraz je kladen na prevenci majetkové kriminality, vandalismu a souvisejících sociálních a společenských aspektů. 

Podpora integrace romských komunit v Olomouckém kraji

shutterstock_154757501.jpg

Dotace na zajištění aktivit směřujících k prevenci či zmírnění následků sociálního vyloučení v lokalitách kraje s vysokou koncentrací osob dlouhodobě nezaměstnaných a osob s nízkou kvalifikací obtížně umístitelných na trhu práce. 

MZe ČR – Dotační program 129 283 Odstranění havarijních situacích na rybnících a vodních nádrží

shutterstock_155485934.jpg

Dotace na rekonstrukci rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, kdy došlo k ohrožení bezpečnosti vodního díla, nebo je narušena, či jinak významně omezena jejich vodohospodářská funkce, v souvislosti s nastalou havarijní situací, nebo povodní mohou získat podnikatel v zemědělské prvovýrobě, který na rybníku provozuje chov a lov ryb.

Kraj Vysočina – Bezpečná silnice – Program na podporu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích

zvyseni konkurenceschopnosti v uzemi

Program Bezpečná silnice je zaměřen pro obce a města v Kraji Vysočina na podporu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích.

Výzva nadačního fondu Hyundai – Otevřené grantové kolo

shutterstock_156192602.jpg

Nadační fond Hyundai vyhlásil otevřené grantové kolo pro rok 2019, jehož hlavními prioritami a cíli jsou ochrana životního prostředí a podpora občanské společnosti.

Kreativní Evropa- MEDIA – Podpora distribuce zahraničních evropských filmů – Režim selektivní distribuce

NOV4b6b53_4D_kino

Dotace na podporu distribuce zahraničních evropských filmů v kinech má za cíl umožnit uvádět filmy, jejichž distribuce by byla bez veřejné podpory obtížná. Žádost o podporu může předložit evropský sales agent koordinující seskupení alespoň 7 evropských distributorů.

ERASMUS+ : Klíčová akce 2 – Spolupráce na inovacích a výměně osvědčených postupů

Winter semester starts at Leipzig University

V rámci programu ERASMUS+ je možné v roce 2020 získat dotaci na projekty, které spadají do tzv. Klíčové akce 2 – Spolupráce na inovacích a výměně osvědčených postupů, která se zaměřuje na podporu vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.

Výběrové dotační řízení na podporu regionálních kulturních tradic

integrovany regionalni operacni program

Dotace na podporu kulturních aktivit spojených s významným výročím měst a obcí, s významným výročím kulturně-historických událostí a s významným výročím význačných osobností českého původu působících v oblasti kultury, jejichž význam (působení) překračuje rámec regionu, mohou získat obce, města, právnické a fyzické osoby a občanská sdružení.