Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

OP Doprava – Výzva č. 4, SC 3.1 Modernizace a výstavba silniční sítě mimo TEN-T

shutterstock_154233614.jpg

Dotace na zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T.

OP Doprava – Výzva č. 5, SC 4.1 Technická pomoc

shutterstock_154538048.jpg

Dotace na technickou pomoc při implementaci Operačního programu Doprava a při naplňování cílů OP Doprava.

OP PIK Výzva IV programu podpory Úspory energie v SZT

shutterstock_108272522.jpg

Cílem programu Úspory energie v SZT je podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

PGRLF – Investiční úvěry Zemědělec

shutterstock_131331899.jpg

Cílem Programu Zemědělec je vytvořit předpoklady pro rozvoj zemědělských prvovýrobců, kdy Příjemce podpory investuje zejména do strojního zařízení, vybavení, technologických celků, výstavby, pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku či investic na nákup plemenných zvířat, přičemž podporovaná investice musí vést ke zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku, zejména snížením výrobních nákladů nebo zlepšením a dalšímu rozvinutí produkce podniku zemědělského prvovýrobce.

Státní fond kinematografie – Podpora účasti českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny

crop-640860-kino_520x250

Podpora je určena pro jednotlivá česká kinematografická díla (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi) a jejich účast na nejvýznamnějších mezinárodních filmových festivalech v zahraničí nebo při nominacích na nejprestižnější mezinárodní ceny.

Nadace ČEZ – Oranžové hřiště

IF

Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení.

PGRLF – Lesní hospodář – Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích

les

Dotaci na část úroků z úvěru na nákup  strojního zařízení a mechanizačních prostředků pro hospodaření v lesích mohou získat podnikatelé zabývající se vymezeným druhem činností, případně svazky obcí. Podporovaná investice vede zejména ke snížení nákladů, úspoře pohonných hmot, zvýšení efektivnosti či ekologicky šetrnějším způsobům hospodaření. Cílem programu podpory nákupu techniky pro hospodaření v lesích je vytvořit předpoklady pro rozvoj lesního hospodářství.

PGRLF – Zpracovatel dřeva – Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny

wood-835905__340

Dotaci na zpřístupnění nákupu techniky nebo technologií pro dřevozpracující provozovny, které umožní zpracování dřeva a dřevního odpadu v jednotlivých částech výroby mohou získat podnikatelé, jejichž investice povede ke snížení výrobních nákladů, modernizaci, zlepšení jakosti a dalšímu rozvoji podnikatelských subjektů.

PGRLF – Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa

shutterstock_88756531.jpg

Dotaci na investice do nákupu strojů a strojního zařízení mohou získat podnikatelé, jejichž podporovaná investice povede zejména ke snížení výrobních nákladů, modernizaci či zlepšení jakosti. Cílem Programu podpory školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa je vytvořit předpoklady pro rozvoj lesního hospodářství.

Podpora kongresového turismu ve městě Plzeň

shutterstock_98142734.jpg

Dotace města Plzeň na podporu kongresového turismu formou zlevněného jízdného v městské veřejné dopravě na podporu akcí kulturního a sportovního rázu formou tzv. hromadné jízdenky.