Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

OP Zaměstnanost – Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli

shutterstock_153244892.jpg

Dotaci na podporu profesního vzdělávání zaměstnanců včetně poradenství při vytváření a zavádění moderních systémů  řízení  a rozvoje lidských zdrojů v podnicích, kariérového poradenství, age managementu a spolupráce podniků a vzdělávacích institucí mohou získat fyzické a právnické osoby registrované v ČR. Celková alokace finančních prostředků na projekty v rámci této výzvy je 3 500 000 000 Kč.

OP PIK Partnerství znalostního transferu – Výzva VI.

shutterstock_154745477.jpg

Výzva naplňuje cíl programu na posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků. Obecným cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou.

Program na podporu kulturních aktivit a akcí ve Zlínském kraji

shutterstock_90430603.jpg

Zlínský kraj vydal novou výzvu k podávání žádostí o dotace na projekty z oblasti kultury. Cílem Programu je rozvoj kulturních aktivit a akcí tj. realizace mimořádných kulturních akcí regionálního a nadregionálního významu.

MZe Program 129 300 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací

shutterstock_95997215.jpg

Dotace na výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů, výstavbu a rekonstrukci ke zkvalitnění technologie úpravy vody, výstavbu, dostavbu, rekonstrukci a intenzifikaci čistíren odpadních vod a kanalizační sítě mohou získat obce a svazky obcí.

OPPI Rozvoj

shutterstock_143850391.jpg

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry a realizaci projektů zvyšujících efektivitu procesů. Jde o podmínečnou výzvu vázanou na uvolňované finanční zdroje z odstupujících projektů pro firmy, které si chtějí zajistit v krátké době evropské prostředky na připravené projekty nákupů technologického vybavení.

Fond vzdělávání – Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

shutterstock_96303500.jpg

Program poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České republice.

OP Rybářství 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním

shutterstock_156378335.jpg

Podpora je zaměřena na investice do recirkulačních zařízení (včetně líhní) a průtočných systémů s dočišťováním k produkci kvalitních ryb s cílem nárůstu produkce z těchto zařízení.

OP Rybářství 5.3. Investice do zpracování produktů

shutterstock_153302885.jpg

Dotace je zaměřena na podporou investic na rozšíření, vybavení, modernizace podniků a výstavbu zpracoven, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na trh. Podporu lze poskytnout na investice do zpracování produktů rybolovu a akvakultury.

Dotační program Komise pro partnerská města a evropské záležitosti

shutterstock_152064281.jpg

Dotace na podporu aktivit souvisejících s partnerskými městy města Plzně a projektů Evropské unie mohou získat partnerská města Plzně. 

OP Doprava Výzva č. 44 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – telematické aplikace v nákladní a osobní dopravě (TSI-TAF a TSI-TAP) – SŽDC

ALT362d73_PLZEN

V rámci této výzvy, vyhlášené Ministerstvem dopravy ČR, budou podpořeny projekty, jejichž cílem bude zlepšení kvality železniční dopravy.