Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

Výzva JMK – Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí

shutterstock_155878709.jpg

Dotace na zajištění čistoty a bezpečnosti pro nemotorovou dopravu na území Jihomoravského kraje, tzn. na stezkách pro cyklisty, terénních a cyklistických trasách, podporu bezpečné sjízdnosti singletrailů a na podporu běžeckých lyžařských tratí.

Dotační program města České Budějovice na podporu „na podporu ochrany životního prostředí“

Zlepsovani-stavu-prirody-a-krajiny-15-150x150

Statutární město České Budějovice vyhlašuje dotační program na podporu ochrany životního prostředí v roce 2020. Cílem je ochrana nejen životního prostředí, ale také živočichů, žijících v naší blízkosti (obojživelníci, ptáci, motýli,…) včetně podpory chovu včel na Českobudějovicku se související osvětou pro širokou veřejnost.

Podpora včelařství v Jihomoravském kraji

images (1)

Dotace na podporu včelařů a včelařství za účelem zvýšení stavů včelstev, eliminace závažných onemocnění včelstev, zlepšení zdravotního a genetického stavu včelstev a podpora chovu včel jako významného odvětví zemědělství v Jihomoravském kraji.

Kreativní Evropa – MEDIA – Podpora filmové výchovy

shutterstock_139584668.jpg

Finanční podpora pro projekty zvyšující přínos evropských audiovizuálních děl ve vzdělávání (včetně katalogů vybraných filmů).

Kraj Vysočina – Program na podporu rozvoje sítě cyklotras a cyklostezek a na zvýšení atraktivity a bezpečnosti cyklistiky

Kraj Vysočina vyhlašuje program na podporu zkvalitňování sítě cyklotras a zvýšení bezpečnostní funkce cyklistiky. Cílem podprogramu je podpora rozvoje doprovodné infrastruktury cestovního ruchu zaměřené na rozvoj cykloturistiky a terénní cyklistiky na území Kraje Vysočina. Dalším cílem je podpora projektové přípravy budování cyklistických stezek.

Naše škola – Program na podporu projektů v oblasti zkvalitňování zázemí pro povinnou školní docházku v Kraji Vysočina

shutterstock_156832877.jpg

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit odpovídající zázemí pro povinnou školní docházku na území Kraje Vysočina tak, aby odpovídalo hygienickým, bezpečnostním a prostorovým podmínkám v souvislosti s aktuálním demografickým vývojem v oblasti počtu žáků školního věku.

Dotační program pro oblast kultury – Městské části Praha 11

shutterstock_60280690.jpg

Dotace na podporu rozvoje kultury, kontinuální umělecké či kulturní činnosti individuálních umělců, kulturních institucí a organizací sídlících nebo působících na území MČ Praha 11.

Dotační program vodohospodářské infrastruktury Plzeňského kraje

Zlepsovani kvality vody

Dotace na podpora výstavby zejména nové vodohospodářské infrastruktury sloužící veřejné potřebě formou investiční účelové dotace v rámci schváleného rozpočtu Plzeňského kraje na daný rok za účelem plnění schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje a Programu rozvoje Plzeňského kraje – Specifického cíle 6.1 – Zajistit ekonomicky efektivní a bezpečnou vodohospodářskou infrastrukturu s cílem zvýšit úroveň vybavenosti sídel, zlepšovat kvalitu vod jako významné složky životního prostředí, dosáhnout standardů EU v oblasti čištění odpadních vod a zlepšovat kvalitu zásobování obyvatel pitnou vodou.

MŠMT – AKTION Česká republika – Rakousko – Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru

shutterstock_156487580.jpg

Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu.

Středočeský kraj – Program obnovy venkova

stažený soubor

Dotace na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci a opravy veřejné infrastruktury (pozemků, staveb, nebo zařízení zřizovaných nebo užívaných ve veřejném zájmu).