Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

v aktuálních Dotačních novinách pro veřejný sektor a neziskové organizace z více než 335 otevřených výzev představujeme výzvu IROP č. 101 na zlepšení podmínek pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb. Dotační noviny jsou dále zaměřeny na podporu obnovy přirozených funkcí krajiny, přičemž cílem je podpora adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy.

Dále se dozvíte podrobnosti o výzvě na území IPRÚ Českých Budějovic, která je zaměřená na zvýšení kvality vzdělávání v technických, řemeslných a přírodovědných oborech na SŠ a VOŠ. Závěr Dotačních novin je věnován dotačním výzvám na dopravní aktivity po celé ČR. V rámci aktuálního čísla vybíráme podporu bezpečnosti a udržitelnosti dopravy ve Městě Pardubice, IPRÚ Karlovy Vary, MAS Holicko, MAS Království–Jestřebí hory nebo MAS Ploština.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení a pohodové léto přeje redakce Dotačních novin.
 
Cílem výzvy č. 101 z IROP je zlepšení podmínek pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb.

PŘEDMĚT DOTACE:
Předmětem dotace je nákup budov, zařízení a vybavení, dále dotace na výstavbu, stavební úpravy, obnovu a celkově zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb.

ŽADATEL:
Kraje, organizace zřizované a zakládané kraji, obce, organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, městské části hlavního města Prahy, organizace zřizované a zakládané městskými částmi hlavního města Prahy, příspěvkové organizace organizačních složek státu, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 3. 2. 2022.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu pro dotační program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny pro rok 2021. Cílem Výzvy je podpora adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy.

PŘEDMĚT DOTACE:
Hlavními opatřeními v krajině, na která lze čerpat dotace z programu POPFK, jsou například výsadby dřevin, tvorba a obnova tůní a mokřadů, změna druhové skladby lesních porostů, ošetřování památných stromů, tvorba a obnova biotopů s výskytem zvláště chráněných druhů či likvidace invazních druhů. Předmětem podpory jsou projekty v souladu s podprogramy 115D174 – Adaptace vodních ekosystémů na změnu klimatu, 115D175 – Adaptace nelesních ekosystémů na změnu klimatu a 115D176 – Adaptace lesních ekosystémů na změnu klimatu.

ŽADATEL:
Fyzické osoby, právnické osoby, obecně prospěšné organizace, územní samosprávné celky (vyjma krajů), spolky, svazky obcí, příspěvkové organizace (vyjma správ národních parků a Správy jeskyní ČR), organizační složky státu (vyjma Agentury ochrany přírody a krajiny ČR), státní organizace a státní podniky.

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
do 30. 9. 2021.

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice řeší rozvoj území IPRÚ v oblasti vzdělávání. 38. výzva je zaměřená na vybudování infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na SŠ a VOŠ. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

PŘEDMĚT DOTACE:
Předmětem dotace je infrastruktura středních a vyšších odborných škol a infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Jedná se o dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben, a dále na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.

ŽADATEL:
Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, nestátní neziskové organizace, školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy, popř. další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

VÝŠE PODPORY:
Až 95 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 21. 6. 2021 do 31. 12. 2021.

BEZPEČENOST A UDRŽITELNOST DOPRAVY
Oblasti po celé ČR vyhlašují dotační výzvy na podporu bezpečnosti silničního provozu. Jedná se o nejrůznější výzvy zaměřené na modernizaci a výstavbu komunikací a liniových opatření pro cyklisty, výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic a další. O dostupných dotacích na dopravní aktivity ve vašem regionu se můžete informovat přímo na stránkách vašeho města. V rámci Dotačních novin vybíráme:
  • Město Pardubice ZS ITI – 45. výzvaDotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy.
  • Město Pardubice ZS ITI – 46. výzvaDotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty.
  • Město Pardubice ZS ITI – 47. výzvaDotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy.
  • IPRÚ Karlovy Vary56. výzvaDotace na rekonstrukci a modernizaci vybraných úseků silnic II. a III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.
  • IPRÚ Karlovy Vary58. výzvaDotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.
  • IPRÚ Karlovy Vary59. výzvaDotace na zavedení nebo modernizaci dopravní telematiky (inteligentních dopravních systémů) pro veřejnou dopravu.
  • IPRÚ Karlovy Vary60. výzvaDotace na pořízení nízkoemisních vozidel pro veřejnou dopravu.
  • MAS Holicko8. výzvaDotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.
  • MAS Království–Jestřebí hory8. výzvaDotace na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce.
  • MAS Ploština12. výzvaDotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic.

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.
Facebook Facebook
LinkedIn LinkedIn
Web Web
Email Email
Copyright © 2021 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny