Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Aktuální výzvy

MAS Stolové hory – IROP – Rozvoj komunitních center – I

businessman-2606506__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Stolové hory – IROP – Rozvoj sociálních služeb – I

wheelchair-952183__340

Dotace na rekonstrukci, či výstavbu objektů, nákup zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 04. 2019, 15:00:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby:
  • Rekonstrukce, či výstavba objektů, nákup zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb.
  • Obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb a sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
  • Projekty se zaměřují na podporu infrastruktury služeb.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: nestanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 500 000 Kč
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
  • Státní rozpočet – 0 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022.
 • Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb.

MAS Stolové hory – IROP – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – I

children-808664__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.

Liberecký kraj – Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů

compost-419261__340

Dotace na podporu opatření vedoucích k předcházení vzniku odpadů a k jejich opětovnému použití se zaměřením především na bioodpady v souladu s Plánem odpadového hospodářství Libereckého kraje.

Liberecký kraj – Podpora ochrany přírody a krajiny

environmental-protection-326923__340

Dotace na podporu péče o krajinu, šetrné využívání krajinného a přírodního potenciálu, zvyšování druhové rozmanitosti a ekologické stability s důrazem na ohrožené druhy, ochrana krajinného rázu s dochovanými přírodními a estetickými hodnotami, podpora činnosti zařízení poskytujících péči o zvířata v nouzi.

Liberecký kraj – Podpora ekologické výchovy a osvěty

venkov

Dotace na podporu činnosti informačních středisek a škol v oblasti ekologické výchovy a osvěty.

Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci fondů EHP a Norských fondů – Projekt institucionální spolupráce

startup-849805__340

Hlavním cílem programu je snižování sociálních a ekonomických nerovností v Evropě a posilování bilaterálních vztahů mezi donorskými zeměmi (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a Českou republikou.

Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci fondů EHP a Norských fondů – Projekt odborného vzdělávání a přípravy

people-2557396__340

Hlavním cílem programu je snižování sociálních a ekonomických nerovností v Evropě a posilování bilaterálních vztahů mezi donorskými zeměmi (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a Českou republikou.

Výzva MAS Sdružení SPLAV v rámci PRV

greylag-goose-63088__340

Dotace na rozvoj venkova zaměřený na podporu zemědělského podnikání, zemědělských produktů, drobného podnikání a cestovního ruchu, spolupráce podnikatelů a návštěvnickou infrastrukturu v lesích.

MAS Sdružení SPLAV – OPZ – Sociální podnikání – neinvestice (II.)

team-spirit-2448837__340

Dotace na podporu nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik.