Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

MAS Rozkvět, z.s. – OP Zaměstnanost – Komunitní centra

startup-849805__340

Dotace na prevenci sociálně vyloučených osob a podporu komunitní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách, podporovat začleňování cílových skupin do společnosti prostřednictvím rozvoje komunitních center.

MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Prorodinná opatření

children-3826830__340

Dotace na podporu zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení na území MAS Zálabí, z.s. typu školních družin a klubů, s možností podpory příměstských táborů v době školních prázdnin a dále na podporu dětských skupin pro podniky i pro veřejnost.

MAS Bohumínsko,z.s.-OPZ-Rozvoj a modernizace sociálních služeb

hand-2906458_960_720

Cílem opatření je zlepšit dostupnost a udržitelnost kvalitních sociálních služeb, které přispějí k sociálnímu začlenění a k prevenci sociálního vyloučení osob.

Královéhradecký kraj – Dotační oblast – Dary

white-board-593309__340

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje poskytuje prostřednictvím programu DOTACE A DAR dotaci mimo vyhlášené programy „individuální dotace“.

MAS Český Západ – OPZ – Péče o děti – II

family-838239__340

Podpora bude směřována na vytvoření a provoz odpoledních klubů pro děti, které budou především v menších obcích zajišťovat péči o děti od doby návratu z vyučování veřejnou hromadnou dopravou až do příchodů rodičů/pečujících osob ze zaměstnání.

MAS Společná CIDLINA – OPZ – sociální podnikání II.

welder-673559__340

Dotace na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik. Sociální podnikání zahrnuje podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí.

Výzva MAS Společná CIDLINA – OPZ – sociální služby II.

hand-in-hand-1686811__340

Dotace na podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.

MAS Mladoboleslavský venkov, z.ú. – Výzva OPŽP č.1 – Realizace sídelní zeleně

marguerite-1507550__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.

MAS Mladoboleslavský venkov, z.ú – Výzva OPŽP č. 2 – Realizace ÚSES a protierozní opatření

waterfall-3961311__340

Dotace na zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

7. Výzva MAS Rakovnicko – IROP – Sociální podnikání

tube-bender-2819137__340

Dotace na založením nového podnikatelského subjektu a na rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.