Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Aktuální výzvy

Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti

police-378255__340

Dotace na podporu zlepšení bezpečnostní situace v Plzeňském kraji a s tím související prohloubení pocitu bezpečí obyvatel a návštěvníků Plzeňského kraje v místech, kde dochází k nárůstu narušování veřejného pořádku a bezpečnosti.

MAS SERVISO – Programový rámec PRV

agricultural-machine-1918987__340

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

MAS České středohoří – Programový rámec PRV

irrigation-1210072__340

Dotace na rozvoj venkova zaměřený na podporu zemědělského podnikání, zemědělských produktů, drobného podnikání.

3. výzva MAS Podřipsko – OPZ – Příměstské tábory II.

Dotace na podporu slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatitelnosti na trhu práce. Jedná se o podporu zaměstnaných rodičů z území MAS Podřipsko, kterým chybí formy zařízení péče o děti v době školních prázdnin.

Podpora komunitního života na Podřipsku

classical-music-1838390__340

Cílem výzvy je podpořit akce zaměřené na spolkovou činnost v území MAS Podřipsko jako jsou např. informační akce, akce na předávání znalostí, zkušeností a příkladů dobré praxe (pořádání přednášek, koncertů, festivalů, besed, workshopů, dnů otevřených dveří památek a dalších atraktivit Podřipska) s dopadem na aktivizaci místního potenciálů a fungování jednotlivých spolků.

NROS – Grantový program ŠKODA Stromky

tree-3816550__340

Dotace na podporu nekomerční výsadby se zaměřením na zelené pásy mezi komunikacemi a obcemi, rekultivace území a revitalizace po kalamitě atd.

Výzva MAS – Partnerství Moštěnka – OPŽP – Realizace ÚSES a Protierozní opatření

forest-22118__340

Dotace na zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

Výzva MAS – Partnerství Moštěnka – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

tree-3816550__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.

OP PIK – Výzva I. programu podpory APLIKACE – ITI (Ostrava)

handshake-3139227__340

Cílem programu a Výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

Město Plzeň – Výzva č. 23 k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (optimalizace a rozvoj cyklodopravy IV.)

cyclists-885609_960_720

Dotace na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce, výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.